Hệ sinh thái khởi nghiệp

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀO LIÊN KẾT XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 26/7 tại Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Saigon Innovation Hub (Sở Khoa học và Đọc thêm